BIBLIOTEKA GIMNAZJUM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 18
im. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE
03-913 Warszawa ul. Angorska 2

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w bibliotece:

Regulamin korzystania z czytelni szkolnej

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Warunkiem skorzystania z czytelni jest:
  • pozostawienie w szatni okryć wierzchnich a teczek na stelażu i okazanie nauczycielowi bibliotekarzowi legitymacji szkolnej, identyfikatora lub innego dokumentu;
  • wpisanie się do księgi odwiedzin – wpis ten stanowi zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Wypożyczone materiały biblioteczne należy szanować, a w przypadku zauważonych uszkodzeń należy je zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Gdy czytelnik zniszczy lub zgubi wypożyczone materiały biblioteczne zobowiązany jest do ich odkupienia.
 6. Nie wolno wynosić czasopism i książek poza czytelnię.
 7. W czytelni nie należy spożywać posiłków i pić napojów.
 8. Uczeń ma obowiązek stosować się do wskazówek i poleceń nauczyciela bibliotekarza.
 9. Warunkiem skorzystania ze stanowiska internetowego jest uzyskanie zgody nauczyciela bibliotekarza i okazanie mu dokumentu ze zdjęciem.
 10. Czytelnik powinien znać regulamin i stosować się do jego wymagań.

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając w czytelni.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca.
 4. Jeżeli czytelnik zamierza dłużej korzystać z książki powinien przed upływem terminu zwrotu ksiązki zgłosić się do biblioteki w celu jego przedłużenia.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 6. Czytelnik wypożyczając książki powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik powinien odkupić taką samą lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone książki do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 9. Uczeń kończący szkołę oraz w przypadku zmiany szkoły zobowiązany jest zwrócić książki do biblioteki i potwierdzić rozliczenie z biblioteką podpisem na karcie obiegowej.
 10. Zwrot wypożyczonych książek po terminie pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • indywidualne upomnienie przez bibliotekarza lub wychowawcę,
  • 2 punkty ujemne zgodnie z § 41 p. IV WSO po upływie 1 miesiąca od przewidywanego terminu zwrotu,
  • Kary pieniężne w wysokości 1 zł za każdy tydzień zwłoki po upływie 2 miesięcy od przewidywanego terminu zwrotu..
 11. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i potwierdzenia podpisem na karcie jego znajomości.

Regulamin korzystania ze stanowiska internetowego w czytelni szkolnej

 1. Z dostępu do sieci Internet mogą korzystać wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 18 w Warszawie.
 2. Sieć można wykorzystywać wyłącznie w celach edukacyjnych tj.: wyszukiwanie materiałów do konkursów szkolnych, odrabianie prac domowych, wzbogacanie zasobu informacji na określony temat.
 3. Ze stanowiska internetowego mogą korzystać jednocześnie najwyżej 2 osoby.
 4. Skorzystanie z sieci Internet będzie możliwe po pozostawieniu nauczycielowi bibliotekarzowi legitymacji szkolnej lub innego dokumentu za zdjęciem.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Uczeń, który chce skorzystać z sieci Internet, powinien z wyprzedzeniem zgłosić swój udział, zapisując się w zeszycie rezerwacji pod określoną datą. Bez rezerwacji z sieci można skorzystać tylko wtedy, gdy stanowisko będzie wolne.
 7. Maksymalny czas użytkowania stanowiska wynosi 30 minut.
 8. W ciągu dnia uczeń ma prawo jeden raz skorzystać z sieci Internet.
 9. W przypadku łamania regulaminu uwagi będą odnotowywane w zeszycie spostrzeżeń. Informacja ta będzie przekazywana również wychowawcy klasy.
 10. Zabrania się korzystania z własnych nośników informacji (dyskietki, płyt CD itp.).
 11. Zabrania się kopiowania programów znajdujących się w komputerze.
 12. Nie wolno dotykać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w komputerze.
 13. Nigdy nie przesuwamy komputera, gdy jest włączony do sieci.
 14. Do jednostki centralnej, klawiatury, monitora nie wolno wrzucać jakichkolwiek przedmiotów. Należy chronić je przed urządzeniami wyposażonymi w elementy magnetyczne.
 15. O wszelkich nieprawidłowościach w pracy komputera należy poinformować nauczyciela bibliotekarza.
 16. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 17. Uczeń, który 2 razy złamie regulamin, zostanie ukarany dwumiesięcznym zakazem korzystania z sieci.

Oprac. Barbara Bolesta